logotyp

Informace k zápisu

Informace k zápisu

Důležité informace k Zápisu k předškolnímu vzdělávání

Č.j.: MŠMT-15657/2020-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v době od 2. 5. do 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

           POKYNY K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Vzhledem k mimořádné situace a na základě opatření MŠMT bude zápis do naší mateřské školy probíhat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole.

K podání žádosti je nutné doručit mateřské škole vyplněné tyto dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (naleznete v záložce Zápis)

2. Přílohu č.1 k Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (naleznete v záložce   Zápis)

3. Kopii rodného listu dítěte

4. Čestné prohlášení k očkování (naleznete v záložce Zápis)

5. Kopii očkovacího průkazu

6. Informaci o zpracování osobních údajů (naleznete v záložce Zápis)

Osobní převzetí výše  uvedených tiskopisů (pokud nemáte možnost vlastního tisku) lze na předem připraveném místě před vstupem do budovy mateřské školy  v pracovních  dnech  od 2. do 16.5. 2020 v čase 8. 00 – 14.00 hodin nebo výjimečně v jiném termínu
po předchozí telefonické domluvě na mobilním čísle 606 687 263 s ředitelkou MŠ.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy :  bf4kzia
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) : ms.nerudova@email.cz
  3. poštou na adresu : Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711, 392 01 Soběslav
  4. do MŠ bez osobní přítomnosti zákonného zástupce - osobní podání v uzavřené obálce s nápisem "ZÁPIS" do uzamčené poštovní schránky u vstupu do mateřské školy v pracovních  dnech  od 2. do 16.5. 2020 nebo výjimečně po předchozí telefonické domluvě na mobilním čísle 606 687 263 s ředitelkou MŠ

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. )

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Osobní převzetí výše  uvedených tiskopisů (pokud nemáte možnost vlastního tisku) lze na předem připraveném místě před vstupem do budovy mateřské školy  v pracovních  dnech  od 2. do 16.5. 2020 v čase 8. 00 – 14.00 hodin nebo výjimečně v jiném termínu
po předchozí telefonické domluvě na mobilním čísle 606 687 263 s ředitelkou MŠ.

Doložení řádného očkování dítěte: Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona
o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované, a 2. doloží kopii očkovacího průkazu.  Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Obecně závazná vyhláška města Soběslavi č. 3/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a části společných školských obvodů definuje jeden školský obvod. Kritéria nevylučují přijetí dítěte z jiné spádové oblasti, pouze upřednostňují děti spadající do dané mateřské školy na základě školského obvodu. 

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněna v záložce Zápis.

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat
po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně
i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

* Mateřská škola bude následně průběžně do 16.5.2020 kontaktovat zákonné zástupce
pro případné doplnění dokumentů a bude jim do datové schránky nebo emailové adresy, případně na telefonní kontakt zasláno registrační číslo dítěte.

* Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění,  jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného
pod  registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. Termín možnosti seznámení
s podklady je stanoven na 28.5.2020 v  době od 8.00 hod. – 11.00 hod. a 14.00 hod. – 16.00 hod. po telefonické dohodě v místě k tomu určeném.

* Poté bude bez zbytečného odkladu zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách MŠ, ve vestibulu MŠ a na dveřích MŠ. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 10.6.2020.Zároveň zde bude uveden termín první společné zahajovací schůzky, která vyžaduje účast Vás zákonných zástupců dítěte, neboť na ní dojde k předání potřebných dokumentů, bez nichž není možné zahájit docházku do mateřské školy. Součástí tohoto setkání bude seznámení se školním řádem, provozním řádem apod.  Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou). Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Prázdninový provoz

clanek
Prázdninový provoz v mateřské školeDle §3 odst.1 vyhl...

Znovuotevření mateřské školy

clanek
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711 bude znovuotevřena v 

Informace k otevření mateřské školy

clanek
OZNÁMENÍ RODIČŮMInformace o otev...
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign