logotyp

Informace pro zákonné zástupce dětí

Informace pro zákonné zástupce dětí

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ

  Mateřská škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu 

 • v souladu se školskými právními předpisy. Provoz vzhledem k covid-19 bude probíhat v souladu s dokumentem MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem k covid-19“. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
  • Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Ve všech prostorách školy nevyžadujeme roušky. Pro případ podezření na nákazu
   by dítě mělo mít k dispozici jednu čistou roušku v podepsaném sáčku.
  • U vstupu do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. Po dezinfekci
   a převlečení dítěte v šatně je předá zákonný zástupce u dveří třídy pedagogickému zaměstnanci.
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
  • Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
  • Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník
   od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.
  • Doporučujeme, aby byl počet doprovázejících osob minimalizován a jejich pobyt uvnitř budovy omezen na dobu nezbytně nutnou, doporučujeme dodržovat rozestupy.
  • Do školy je zákaz vnášet jakékoli potraviny, soukromé hračky, zejména plyšové.

 V případě podezření na výskyt nákazy COVID-19:

 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale při jejich zjištění (objevení) bude volit tento postup:

—příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy - dítě není vpuštěno do budovy školy

—příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole - neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy.

 • Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Lekce bruslení

clanek
Lekce bruslení DDB pokračují.

Informace pro zákonné zástupce dětí

clanek
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ  Mateřská škola zahájí ve školním roce ...

Směrnice o stanovení výše úplaty

clanek
Dodatek č. 1  Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání d...
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign