logotyp

Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ

Adresa školy : Mateřská škola ,Soběslav
                        Nerudova 711
                        392 01 Soběslav
                        IČO 70934363
                        
ms.nerudova@email.cz

Tel. 381 524 687
       725 815 550

Ředitelka :         Bc. Eva Kuklová
Vedoucí ŠJ :       Lenka Veselá
Ved. Kuchařka : Marta Vonešová

Vnitřní řád školní jídelny se řídí zákonem č.561/2004Sb. O předškolním,
základním,středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon)
a vyhláškou 107/2005 Sb. O školním stravování. Ředitelka mateřské školy
podle §30 školského zákona vydává tento řád, který upravuje :
- podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců
  ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se
  zaměstnanci ve školském zařízení
- provoz a vnitřní režim školského zařízení
- podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany
   před sociálně patologickými jevy a před projevy
   diskriminace,nepřátelství,nebo násilí
- podmínky k zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí

Vnitřní řád se vydává na dobu neurčitou a bude zveřejněn na hlavní nástěnce
a na nástěnkách v šatnách u jednotlivých tříd MŠ. S vnitřním řádem ŠJ budou
prokazatelně seznámeni zaměstnanci MŠ a zákonní zástupci nezletilých dětí.
Vnitřní řád je závazný pro všechny děti MŠ, jejich zákonné zástupce a
všechny zaměstnance školy.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných
zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení

Dítě má právo :

- Na uspokojování biologických potřeb- na odpovídající výživu(odebrání
  hlavního jídla – oběd a doplňkového jídla – přesnídávka,svačina), na
  uspokojování hygienických požadavků(čistota,teplo,světlo), na bezpečné
  prostředí při stravování v MŠ

Dítě je povinno :

- Respektovat smluvená pravidla soužití ve třídě
- Dodržovat hygienická pravidla
- Dodržovat pokyny k zajištění bezpečnosti při stravování

Zákonní zástupci dětí mají právo :

- Na informace o stravování dětí
- Projevit jakékoliv připomínky ke stravování ředitelce nebo vedoucí ŠJ
- Konzultovat stravovací problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou
   MŠ
- Na diskrétnost a ochranu informací,týkajících se jejich osobního a
  rodinného života

Zákonní zástupci dětí jsou povinni :

- V době nemoci odhlásit dítě ze stravování, nahlásit dítě ke stravování ve
   stanoveném termínu
- Informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte
   nebo jiných závažných skutečnostech, ktreré by mohly mít vliv na
   stravování
- Ve stanoveném termínu hradit stravné
- Prostudovat a dodržovat vnitřní řád školní jídelny
- Uhradit škodu na majetku školy nebo zajistit opravu, pokud jí způsobí
   zákonný zástupce nebo dítě úmyslně

Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, zaměstnanci MŠ a zákonnými
zástupci dítěte :

- Dodržovat vzájemné zdvořilé,vstřícné a kulturní chování
- Všichni musí dodržovat pravidla slušné a zdvořilé komunikace
- Sdělené informace ze strany zákonných zástupců považovat za důvěrné
- Zaměstnanci MŠ musí usilovat o vytváření dobrého vztahu
  s dětmi,zákonnými zástupci dětí a veřejnosti ke škole

2.Provoz a vnitřní režim školského zařízení

- Školní jídelna zajišťuje stravování řádně zapsaných dětí a stravování
   zaměstnanců MŠ
- Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitelka po dohodě se zákonným
  zástupcem dítěte způsob a rozsah jeho stravování. Pokud je dítě v době
  podávání jídla přítomno ve škole, stravuje se vždy
- Děti se přihlašují vyplněním přihlášky, zpravidla na celou dobu docházky
  do MŠ
- Pro zařazení dítěte do příslušné cenové kategorie stanovené vyhláškou je
   rozhodující věk, kterého dosáhne v příslušném školním roce (tj. v období
   od 1.9. daného roku do 31.8. následujícího roku)
- Připravená strava se konzumuje ve třídách u stolečků, starší děti se snaží
  v co největší míře samy obsloužit. Starší děti jí příborem, mladší děti lžící.
Děti mají možnost si jídlo přidat.
- Stravné musí být uhrazeno vždy k 15. Následujícího měsíce.
- Možnosti úhrady :
   - Hotově u vedoucí ŠJ
   - zřízením povolení k inkasu – platba proběhne vždy k 15. následujícího
     měsíce dle odebrané stravy (platba je doplatkem)
   - je možné se informovat u vedoucí ŠJ o výši platby za stravné a to
     následně zaslat na účet školy

-strava se vydává v době pobytu dětí v MŠ. První den neplánované
nepřítomnosti si lze oběd odebrat v kuchyni MŠ v době 11.00-11.30.hodin,
další dny nepřítomnosti nemá dítě nárok na jídlo a při neodhlášení stravy mu
bude strava účtována. Strávník dostane jídlo na talíř a sám plní na
vyhrazeném jídle do jídlonosiče.
Strava je určená k přímé spotřebě. Za čistotu a nezávadnost jídlonosiče
odpovídá strávník(zákonný zástupce dítěte), konzumace takto vydané stravy
je na vlastní nebezpečí- školní jídelna nenese odpovědnost za způsobené
zdravotní potíže.

- Odhlašování a přihlašování stravy se provádí telefonicky, osobně u
   vedoucí ŠJ, nebo do odhlašovacího sešitu u telefonu na chodbě do 12.00
   hodin na následující den. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu
   se finanční náhrada neposkytuje.
- Pitný režim je zajištěn celodenně v každé třídě
Podávání stravy : ranní svačina 8,15 – 8,45 hod
                             Oběd 11,15- 11,45 hod
                             Odp.svačina 13,45-14,15 hod

Pitný režim doplňován v průběhu celého dne.

Jídlo se podává zásaně ve výše uvedenou dobu. Mimo uvedený čas lze
jídlo vydat jen se souhlasem vedoucí ŠJ.

CENY STRAVNÉHO :
   Ceny stravného se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování a
jsou samostatnou přílohou tohoto řádu.
Připomínky k vyúčtování stravného se vyřizují osobně nebo telefonicky u
vedoucí ŠJ.

3. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich
ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí

- Zaměstnanci školy vydávají pokyny k zajištění kázně dětí a kulturních
  stravovacích návyků
- Pedagogové věnují pozornost dodržování základních hygienických
  pravidel před a po jídle i během jídla (např. umytí rukou před jídlem či
  zákaz konzumace jídla, které dítěti spadlo na zem)
- Každý pedagog je osobně zodpovědný za bezpečnost svěřených dětí
- V případě úrazu ředitelka či učitelka zajistí prvotní ošetření dítěte,
   v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Rodiče jsou
   vyrozuměni bezodkladně. Každý úraz učitelka neprodleně zaznamená do
   knihy úrazů a oznámí ho vedení školy.
- Děti nesmí do MŠ nosit předměty ohrožující zdraví a bezpečnost
   (zápalky, nože, špičaté předměty, cenné předměty, peníze ani tvrdé
    bonbony)
- Zákonný zástupce předává dítě do MŠ zdravé
- Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení,
   bolest břicha) jsou zákonní zástupci dítěte telefonicky informováni a
   vyzváni k zajištění další zdravotní péče
- Při jídle sedí děti na židličkách, nehoupají se, aby nedošlo k úrazu nebo
  aby na sebe nepřevrhly stravu
- Je nutné dbát na to, aby podlahy ve všech prostorách byly do sucha
  vytřeny, při nečekaném potřísnění okamžitě provede uklízečka úklid
- Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je působení
   na děti zaměřené na zdravý způsob života- jídelníček je sestavován na
   základě zásad zdravé výživy a řídí se výživovými normami pro školní
   stravování dle přílohy č. 1 vyhlášky č.107/2005 Sb.
- Způsob řešení nouzových a havarijních situací (např. přerušení dodávky
   energií, vody apod.) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem
   a seznámí strávníky s jejich řešením.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

- Po dobu pobytu dítěte v MŠ dohlížejí zaměstnanci školy, aby děti
  zacházely šetrně s vybavením školy a nepoškozovaly majetek MŠ
- Škodu na majetku školy, kterou dítě úmyslně způsobí, je povinen zákonný
  zástupce dítěte uhradit nebo zajistit opravu.Lenka Veselá                                                                    Bc. Eva Kuklová
vedoucí školní jídelny                                                        ředitelka školy

účinnost od 2.1.2024

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

clanek

clanek

clanek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 - 2024ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign