logotyp

Školní řád 2020 - 2021

 

Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711

 

 

Š K O L N Í   Ř Á D

 

 1. 1.      Úvodní ustanovení

 1. 2.       Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

            2.2.        Práva dětí      

          2.3.        Práva zákonných zástupců

          2.4.        Povinnosti zákonných zástupců

          2.5.        Práva a povinnosti pedagogů

          2.6.        Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se                                         zaměstnanci ve škole

 1. 3.       Provoz školy
  1.       4.       Přijímací řízení

                4.1.        Povinné předškolní vzdělávání

             4.1.1.              Podmínkypro omlouvání dětí v povinném předškolním

                                vzdělávání jejich zákonnými zástupci

          4.2.        Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

            4.2.1.               Individuální vzdělávání

                       4.2.2.               Distanční  vzdělávání

 1. 5.       Platby v mateřské škole

          5.1.        Školné

          5.2.        Stravné

 1. 6.        Ukončení docházky dítěte do mateřské školy
 2. 7.         Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

            7.1.      Vyzvedávání dítěte z mateřské školy

            7.2.      Podávání léků v mateřské škole

            7.3.      Zdravotní stav

            7.4.      Bezpečnost dětí

 1. 8.         Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy             diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 1. 9.         Zacházení s majetkem mateřské školy

10.       Organizace dne v mateřské škole

11.      Hodnocení výsledků vzdělávání

 1. 12.       Závěrečná ustanovení

 

 

 

 

 

1.         Úvodní ustanovení

            Zřizovatelem školy je Město Soběslav, které zřizuje mateřskou školu
jako příspěvkovou organizaci s celodenním provozem. Součástí mateřské školy je školní jídelna.

            Ředitelka MŠ Soběslav, Nerudova 711 v souladu s §30 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

           

2.         Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a  vzdělávání a školní    vzdělávací program

2.1.      Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy
a vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem
  do základní školy
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí
 • školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole

 

2.2.      Práva dětí

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv
a svobod a Úmluva o právech dítěte. Každé dítě přijaté do mateřské školy má právo na:

 • kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu směřující k celkovému rozvoji jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality
 • zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními

 v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

 • fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu
 • právo, aby mu společností byla poskytována ochrana ve smyslu zajištění základních lidských potřeb včetně lékařské péče
 • opakovanou edukaci, ze strany školy v rovině prevence šíření infekčních chorob
  a dodržování pravidel osobní hygieny
 • prostředí, ve kterém se předchází šíření infekčních chorob a dodržují se aktuální nařízení celorepublikového, plošného či lokálního charakteru

 

2.3.      Práva zákonných zástupců

      Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen "zákonní zástupci") mají právo:

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního života
 • po dohodě s pedagogy a dle momentálních podmínek ve třídě být přítomni vzdělávací činnosti, přičemž účast zákonného zástupce nesmí narušovat chod třídy, organizaci, bezpečí a zdraví ostatních dětí kolektivu
 • poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí
 • kdykoliv požádat o konzultaci s učitelkou či ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu)
 • průběžně získávat informace o výsledcích vzdělávání dítěte
 • projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce či ředitelce
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu školy
 • na vytváření podmínek, ze strany školy na dodržování osobní hygieny
  a prevence šíření infekčních chorob

 

2.4       Povinnosti zákonných zástupců

Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově dítěte. Rodiče mají být všestranně       příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině.

Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte.

Zákon v § 22 školského zákona stanoví povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci jsou povinni:           

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy a bylo při příchodu vhodně
  a čistě upraveno
 • zúčastnit se osobně projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, jsou-li k tomu vyzváni ředitelkou mateřské školy
 • informovat učitelku či ředitelku školy o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
  na průběh vzdělávání dítěte
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznámit škole údaje podle § 28odst. 2 a 3 školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích vše pro potřeby školní matriky, oznámit neprodleně jakoukoliv změnu
  v uvedených údajích
 • uvést mobilní telefon, který je kdykoliv dostupný pro potřeby náhlého onemocnění dítěte
 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné
 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim, respektovat stanovenou denní délku provozu mateřské školy
 • řídit se školním řádem
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti
 • vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti jsou povinni předat dítě přímo učitelce, dítě nesmí být v žádných prostorách školy, ani na zahradě školy ponecháno samotné bez dozoru
 • po převzetí dítěte jsou neprodleně povinni opustit areál mateřské školy, pokud tak neučiní, škola se zříká odpovědnosti v případě jakéhokoliv úrazu v prostorách školy či na zahradě
 • předávat učitelce dítě vždy zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení. Za akutní infekční onemocnění se považuje:

- Virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.

- Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti
z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty.

- Intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty.

- Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo.

 - Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. Školka nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nemá realimentovaný trávící trakt na běžnou stravu nepřijme.

- Zánět spojivek.

- Zvýšená tělesná teplota nebo horečka.

Za parazitární onemocnění se považuje:

- Pedikulóza (veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid.

- Roup dětský.

– Svrab.

Vyskytne-li se u dítěte infekční nebo parazitární onemocnění (vši), rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole, podají zprávu i v případě výskytu přenosné infekční nemoci v rodině (např. žloutenka, mononukleóza, salmonelóza apod.)

 • v případě jakékoliv předchozí nevolnosti dítěte jsou povinni při předání dítěte o této skutečnosti informovat učitelku
 • v případě uskutečnění výletu potvrdit svým podpisem souhlas s výjezdem, pokud tak neučiní, dítě se výletu nebude účastnit
 • v případě potřeby podání léku na nevolnost (při cestě dopravním prostředkem) písemně požádat o podání léku s uvedením jeho názvu
  a množství a zároveň osobně předat lék odpovědné učitelce
 • označit věci dětí, u kterých by mohlo dojít k záměně
 • zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za obsah věcí uložených v sáčcích v šatnách dětí a na jejich poličkách, zajistit, aby obsahem výše uvedených sáčků
  a poliček byl pouze náhradní oděv pro dítě v případě nečekané příhody
 • děti vybavit pro pobyt v mateřské škole takovou obuví, která je pro ně
  při pohybu bezpečná (pantofle jakéhokoliv druhu jsou nepřijatelné)
 • zajistit, aby jejich dítě nenosilo do mateřské školy oděvní doplňky, šperky
  či jiné předměty, kterými by sobě i jiným dětem mohlo způsobit zranění nebo ohrozit bezpečí (vdechnutí, bodnutí apod.), mateřská škola nepřebírá žádnou odpovědnost za případnou ztrátu či poškození osobních věcí dětí typu náušnice, řetízky či jiné ozdoby
 • v případě společných aktivit pořádaných školou zajistit takový dohled
  nad dítětem, aby byl garantem jeho bezpečnosti
 • aktivity pořádané školou jsou určeny pro děti přijaté k předškolnímu vzdělávání
  a jejich zákonné zástupce, pokud se zákonný zástupce účastní aktivity i s mladším sourozencem, který není přijat k předškolnímu vzdělávání, projedná tuto záležitost s učitelkou, zda je vhodné a možné tuto aktivitu s mladším či starším sourozencem absolvovat a pokud dojde ke vzájemné dohodě, je zákonný zástupce povinen zabezpečit péči o toto dítě tak, aby nebyla narušena daná činnost a byla zajištěna bezpečnost tohoto dítěte.
 • zákonný zástupce (matka), která sama pečuje o dítě je povinna uvést
  do evidenčního listu otce dítěte, pokud je otec uveden v rodném listu dítěte
 • zákonný zástupce, který má svěřeno dítě do své péče, doložit ředitelství školy, jakým způsobem je upraven styk dítěte s druhým zákonným zástupcem dítěte
 • účastnit se zahajovacích schůzek před každým začátkem školního roku, všechna přijatá rozhodnutí na společných zahajovacích schůzkách jsou
  i pro nepřítomné rodiče závazná a Ti jsou povinni se informovat o výsledcích jednání u jednotlivých pedagogů či ředitelství školy
 • vždy předat dítě učitelce osobně s verbálním oznámením o předání
 • zákonný zástupce nese plnou odpovědnost za vhodnost obuvi a oděvu
  při plánovaných výletech a je povinen dbát pokynů učitelek, co je nutné dítěti zajistit pro účast na této aktivitě. Pokud učitelka vyhodnotí, že by mohlo dojít k ohrožení zdraví dítěte z důvodu nedodržení výše uvedených požadavků, nebude se dítě výletu účastnit
 • informovat školu o docházce dítěte o všech vedlejších prázdninách (mimo vánoční prázdniny) nejdéle týden před jejich konáním, informaci o docházce dítěte
  o vánočních prázdninách nejdéle 14 dní před jejich konáním
 • před zahájením nového školního roku požádat učitelku o aktualizaci dokumentu Písemné pověření k vyzvedávání dítěte z mateřské školy a svým podpisem s datem aktualizace stvrdit správnost uvedených údajů
 • pokud zákonný zástupce pořizuje audio, videozáznam při aktivitách školy, pořizuje ho pouze pro vlastní účel a nesmí ho šířit dál vzhledem k zákonu na ochranu osobních údajů
 • do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek
  a drog
 • respektovat všechna hygienická opatření nařízená ředitelstvím mateřské školy související s ochranou zdraví všech vzhledem k covid-19 (na nástěnce v hlavní chodbě, na nástěnkách u tříd, na webových stránkách školy)
 • zodpovědně vyhodnotit zdravotní stav dítěte před příchodem do MŠ
  a v případě podezření na nákazu covid-19 kontaktovat lékaře dítěte (osoby s covid–19 postupovat dle pokynů KHS)
 • v případě náhlého onemocnění dítěte v mateřské škole okamžitě dítě vyzvednout a kontaktovat lékaře
 • ohlásit výskyt infekčního nebo parazitárního onemocnění
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte/žáka, nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv
  na průběh vzdělávání (§ 22 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.)
 • omezit pohyb v prostorách školy na dobu nezbytně nutnou

 

Záležitosti související s akcemi pořádanými školou

 • zákonný zástupce je informován o aktivitách školy prostřednictvím informačních nástěnek, webových stránek školy
 • zákonný zástupce je povinen písemně potvrdit souhlas s účastí dítěte v aktivitách, kdy je potřeba použít dopravní prostředek a aktivitách, kde jsou stanovena bezpečnostní opatření

 

2.5.      Práva a povinnosti pedagogů

            Práva pedagogů

 • jsou dána především Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy upravující ochranu zaměstnance, pedagoga a občana České republiky.

 

            Povinnosti pedagogů

 • jsou vymezena pracovní náplní a výkonem pedagogické profese, se kterou souvisí řada právních předpisů klasifikujících povinnosti pedagoga
 • pedagogové jsou povinni dodržovat společně nastavená pravidla
 • pedagogové jsou povinni plně respektovat a naplňovat práva zákonných zástupců a dětí

 

 

2.6.      Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci
ve škole

           Vzájemné vztahy všech zúčastněných musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti. Všichni zaměstnanci školy, děti
a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. Všichni dbají dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. Zaměstnanci školy usilují
o vytvoření dobrých, partnerských vztahů směrem k rodičovské veřejnosti.

             Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají zákonným zástupcům pouze takové pokyny
či informace, které je k tomu opravňují právními předpisy související s výkonem jejich profese.

              Úřední hodiny pro rodiče jsou vyvěšeny na informační nástěnce vedle ředitelny školy.Pokud z jakýchkoliv důvodů není ředitelka přítomna ve své kanceláři, využijte informace, kterou získáte v kanceláři ekonomky mateřské školy.

              Je možné domluvit si v jednotlivých třídách s pedagogy individuální konzultaci dle daných potřeb.

3.         Provoz školy

            Provozmateřské školy je od 6.00 hodin do 16.00 hodin (včetně provozu
o prázdninách). Děti nejsou do mateřské školy přebírány před zahájením provozu,
tj. před 6.00h.

            Provoz mateřské školy bývá přerušený o letních prázdninách - v měsíci červenci nebo v srpnu, zpravidla na pět týdnů. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy o letních prázdninách oznámí ředitelka školy zákonnému zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem. Provoz školy po projednání se zřizovatelem může být taktéž přerušen ze závažných důvodů
i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté,
co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Za závažný důvod pro omezení provozu mateřské školy je považován taktéž nízký počet přihlášených dětí na určité období, zpravidla to bývají vánoční prázdniny. Ředitelka školy ve spolupráci
se zřizovatelem vyhodnotí z hlediska počtu přihlášených dětí a efektivity ekonomiky provozu školy za jakých podmínek bude provoz školy omezen a neprodleně s tím seznámí zákonné zástupce. Škola si vyhrazuje právo na změnu organizace během školního roku v době hlavních a všech vedlejších prázdnin, nebo v době nemocnosti či nepřítomnosti pedagogů.

            Třídy jsou spojovány dle potřeb zajištění provozu a z toho vyplývající pracovní doby učitelek, přičemž jsou respektovány hygienické a bezpečnostní požadavky
a především potřeby dětí. Při rozdělování dětí do tříd vychází ředitelka z možností provozu, věku dětí se snahou respektovat jejich individualitu, potřeby a schopnosti dobré adaptability v té určité třídě. Rozdělování dětí do tříd je tedy v plné kompetenci ředitelky za podpory pedagogických pracovníků.

            Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.15 hodin, děti plnící povinné předškolní vzdělávání do 8.00 hodin. Po předchozí dohodě lze přivádět dítě
do mateřské školy dle potřeby rodin, nesmí to však omezovat a narušovat vlastní vzdělávací proces třídy.

 

            Vstup zákonných zástupců a dalších osob do budovy školy

 • v prostorách školy se mohou pohybovat osoby, které jakýmkoliv způsobem pečují
  o děti zapsané v mateřské škole, nebo jsou k této péči pověřeni zákonnými zástupci
 • zákonní zástupci pro vstup do MŠ mají povinnost používat čip zabezpečovacího systému, v případě jeho ztráty tuto skutečnost bezodkladně oznámit ředitelství školy
 • zákonní zástupci nesmí umožnit vstup do budovy cizí osobě bez vědomí ředitelství školy
 • zákonní zástupci musí používat ke vstupu do areálu školy pouze hlavní vchod od parku, vchod od pekárny je uzavřen

 

Specifika provozu řeší Provozní řád, který je přílohou tohoto školního řádu.

 

4.         Přijímací řízení        

 • ředitelka mateřské školy vyhlásí konkrétní termín zápisu do mateřské školy,
  a to v období od 2. do 16. května. Termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklým, např. na webu, vývěsce školy, prostřednictvím místního tisku, městského rozhlasu apod. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií stanovených směrnicí ředitele školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ. Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potvrzení zákonného zástupce o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
  pro trvalou kontraindikaci. Toto potvrzení je součástí žádosti zákonného zástupce
  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole – nástěnka ve vstupní chodbě
  a prostřednictvím webových stránek. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte a vyjádření školského poradenského zařízení.
 • do třídy mateřské školy se přijímají děti dle Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Organizace vzdělávání se řídí Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění. Ředitelka školy může přijmout dítě na zkušební dobu, výjimkou jsou děti s povinností předškolního vzdělávání.
 • při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem.
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí
  v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo.
  Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

4.1.      Povinné předškolní vzdělávání

 • má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8.00
  do 12.00 hodin,
  tj.4 souvislé hodiny denně
 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu

 

 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako
  u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy,
  v souladu s organizací školního roku.

 

 

4.1.1.    Podmínky pro omlouvání dětí v povinném předškolním vzdělávání jejich     zákonnými zástupci

 

            Dle § 34a odst.4 školského zákona je ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. V případě problematických absencí může ředitel mateřské školy vyžadovat potvrzení absence ošetřujícím lékařem. V případě neomluvené absence a časté nepřítomnosti je škola povinna informovat OSPOD.

 

Úprava omlouvání  nepřítomnosti dítěte spojené s onemocněním

 • zákonný zástupce bezodkladně informuje ředitelství školy obvyklým způsobem

-    osobně,

-        telefonicky (kontaktní osoba p. L. Veselá, popř. osoba přijímající telefonáty)

PEVNÁ LINKA: 381 524 687  MOBILNÍ TELEFON: 725 815 550

-        e-mail :      ms.nerudova@email.cz

 • zákonný zástupce bezprostředně po nepřítomnosti dítěte prokáže tuto absenci písemně záznamem do omluvného listu dítěte a předloží učitelce příslušné třídy
 • tato ustanovení se vztahují v případě nemoci dítěte

 

Úprava omlouvání  nepřítomnosti spojené s rodinnými důvody

 • krátkodobá nepřítomnost (1-2 dny) – zákonný zástupce požádá
  o uvolnění dítěte učitelku příslušné třídy a po souhlasu zapíše odůvodnění
  a nepřítomnost dítěte do omluvného listu
 • nepřítomnost trvající déle než 2 dny – zákonný zástupce s dostatečným předstihem požádá ředitelství školy písemně s odůvodněním nepřítomnosti

 

 

4.2.      Jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání

            Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:

 • individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole;
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky;
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.

 

4.2.1.     Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona)

              Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může
pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, zákonný zástupce dítěte je povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,
 • uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
 • Povinnosti mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte: Ředitelka mateřské školy, která dítě přijala do mateřské školy, doporučí
  dle § 34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RVP PV, dále bude doporučen ŠVP PV, KOVY, Desatero pro rodiče a další podpůrné a metodické materiály.

            Termín pro ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech je stanoven takto:

Místo konání: Mateřská škola Soběslav, Nerudova 2711, Soběslav

Řádný termín: první středa v měsíci prosinci daného školního roku v čase 10.00 - 16.00 hodin.                     

Náhradní termín druhá středa v měsíci prosinci daného školního roku v čase 10.00 - 16.00 hodin.                    

 • Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před realizací individuálního vzdělávání) formou rozhovoru

s dítětem, pracovních listů, didaktických her apod. Mateřská škola případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.
V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti. Pokud se rodič s dítětem nedostaví
v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení
dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek
a dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona). Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 • V případě ukončení individuálního vzdělávání dítěte (ze strany školy
  nebo zákonného zástupce) musí dítě bezodkladně zahájit docházku
  do mateřské školy.
 • V § 34b odst. 7 školského zákona je stanoveno, že výdaje spojené
  s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů
  na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

 

4.2.2.   Distanční vzdělávání

 

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona,
nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona,
anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí ze třídy, nebo většina dětí z mateřské školy,
pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu, školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Pro ostatní platí distanční vzdělávání
na dobrovolném zapojení dětí a jejich zákonných zástupců s ohledem na individuální podmínky.

4.2.2.1. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem

V distančním vzdělávání je potřeba zajistit optimální způsob komunikace zákonného zástupce s mateřskou školou. Zákonný zástupce na formuláři vydaném mateřskou školou oznámí při nástupu do mateřské školy, jakou formu komunikace
pro své dítě zvolil. Komunikace se zákonnými zástupci po celou dobu distančního vzdělávání bude probíhat: a) telefonicky, b) písemnou formou, c) elektronicky
na uvedené emailové adrese jednotlivých tříd.

 Distanční vzdělávání bude probíhat elektronickou nebo tištěnou formou zasíláním materiálů a pokynů k práci. V tištěné podobě bude k dispozici u vstupu
do budovy školy označený box s obálkou. V mimořádných případech může být obálka osobně doručena pedagogem na adresu bydliště zákonného zástupce, po předchozí domluvě s ním. Od pedagogů mateřské školy bude vyžadována zpětná vazba splněných úkolů a činností
od zákonných zástupců: a) elektronicky na určený email dané třídy, b) osobním odevzdáním do označeného boxu u vstupu do budovy školy,
c) do uvedeného termínu po individuální domluvě s rodiči předání pedagogovi
na adrese místa bydliště.

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola individuálním podmínkám dítěte.

Pro děti, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, je distanční vzdělávání na dobrovolném zapojení.

 

5.         Platby v mateřské škole

5.1.      Školné

 

            Podle zákona č.561/2004 Sb.,(školský zákon) a prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání v platném znění je stanoveno:

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo

svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně.   

            Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena vždy pro následující školní rok oznámením ředitele školy do 30.6.,její výše vychází z neinvestičních nákladů předchozího období mateřské školy.

            Školné je povinen uhradit zákonný zástupce vždy k 15. daného měsíce, pokud si nedohodne s ředitelstvím školy jiný termín.

 

5.2.      Stravné

 

            Podmínky školního stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb.,
o školním stravování ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí o školním
a závodním stravování.Rozsah stravování je stanoven tak, že pokud je dítě přítomno v době podávání jídla stravuje se vždy. Zákonní zástupci dítěte vyplní před nástupem dítěte
do mateřské školy Přihlášku ke stravování a společně s vedoucí školní jídelny dohodnou způsob úhrady stravného.

            První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších novel považuje za pobyt ve škole. První den neplánované nepřítomnosti dítěte vydává kuchyně oběd v době od 11.00 do 11.30 hod.

O vydání oběda ve výše uvedeném případě požádají zákonní zástupci vedoucí školní jídelny (L. Veselou).

            Uhradit úplatu za stravné je povinen zákonný zástupce vždy do 15. následujícího měsíce, pokud se nedohodne s ředitelstvím školy na jiném termínu.

            Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. Odhlašování (přihlašování) je nutné provést den předem do 12.00 hodin.

Informaci o odhlášení (přihlášení) dítěte vždy předejte osobně nebo telefonicky pouze
na tomto čísle tel.: 381524687 nebo 725 815 550 - vedoucí ŠJ p. L. Veselé. K odhlašování (přihlašování) můžete též využít sešit umístěný na chodbě mateřské školy. Pokud zákonný zástupce neomluví nepřítomnost dítěte v mateřské škole, je povinen uhradit stravné i za tyto dny. Děti se do mateřské školy přijímají pouze, jsou-li předem řádně přihlášeny.

            Výše stravného je stanovena takto:

Strávníci do 6 let:        8,- Kč + 1,-Kč přesnídávka + nápoj

                                 18,- Kč + 1,-Kč oběd + nápoj 

                                   7,- Kč + 1,-Kč svačina + nápoj 

Celodenní stravné                  36,-Kč

 

Strávníci do 7 let:        8,- Kč + 1,- Kč přesnídávka + nápoj

                                 22,- Kč + 1,- Kč oběd + nápoj

                                   7,- Kč + 1,- Kč svačina + nápoj

Celodenní stravné                  40,-Kč

 

            Po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole je zajištěn pitný režim. Dětem je denně k dispozici voda a čaj.

            Dle nařízení evropského parlamentu a rady Evropské unie č. 1169/2011
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům uvádíme alergeny na každém jídelníčku. Bližší informace možno získat v kanceláři vedoucí školní jídelny.

            Mateřská škola neposkytuje dětem jakékoliv dietní stravování. Pokud je nutné, aby dítě mělo vyřazeno z jídelníčku  potravinu a nejedná se o dietní stravování v souladu s Vyhláškou č.107/2005, projedná zákonný zástupce s ředitelstvím školy tuto skutečnost a budou provedeny následující kroky. Ředitelství školy sepíše se zákonným zástupcem dohodu o plné odpovědnosti za donesené potraviny z domova a podané dítěti jako náhrada za potraviny vyloučené z jeho jídelníčku. Každý pátek zákonný zástupce navštíví vedoucí školní jídelny
a s ní projedná, které potraviny musí být v jídelníčku nahrazeny. Zákonný zástupce odpovídá za donášku nahrazených potravin a osobně předá učitelce na třídě k řádnému uložení
před podáním dítěti. Zákonný zástupce je povinen každý den při předání dítěte učitelce upozornit na případnou změnu jídelníčku dítěte na daný den.  

            Zákonní zástupci jsou povinni vyčkat na chodbě nebo v šatnách příslušných tříd
a nevstupovat do prostor jídelny po dobu stravování dětí z hygienických, bezpečnostních
a společenských důvodů.

 

            Školné a stravné je možno platit bezhotovostně z jakéhokoliv peněžního ústavu,
nebo hotově dle pokynu na informační tabuli. Při bezhotovostní platbě: převodem
na účet mateřské školy č. 78 - 1269560267/0100, do zprávy pro příjemce nutno napsat jméno dítěte.

 

 

6.         Ukončení docházky dítěte do mateřské školy

            Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění rozhodnout
     o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: §35 zákon 561/2004 Sb.,

a)     se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b)     zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

a jednání k nápravě byla bezúspěšná

c)     ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

d)     zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady - neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou.

            Ředitelka školy při ukončení docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodiny
a k zájmu dítěte.

 

7.         Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Při vzdělávání dětí, dodržují pedagogové zásady a pravidla bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanovuje platná školská a pracovně-právní legislativa a předpisy.

7.1.    Vyzvedávání dítěte z mateřské školy

 

 • zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu.
  Bez Písemného pověření zákonného zástupce učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci!!!!
 • v případě, že si zákonný zástupce, ani žádná z pověřených osob nevyzvedne dítě
  do ukončení provozní doby a zákonný zástupce nebude učitelku informovat o svém pozdějším příchodu, bude zvolen následující postup. Učitelka
  na základě uvedených telefonů v evidenčním listu dítěte se pokusí o zjištění důvodu nevyzvednutí a bude informovat zákonného zástupce o tom, že je dítě doposud v mateřské škole. Pokud se nepodaří zajistit telefonické spojení, vyčká učitelka 2 hodiny od doby ukončení provozu a poté bude kontaktovat sociální pracovnici.
 • opakované nerespektování provozní doby bude charakterizováno jako neplnění povinností vyplývajících ze školního řádu s důsledky možného ukončení docházky dítěte.

 

7.2.    Podávání léků v mateřské škole

 

 • podávání jakýchkoliv léků dětem pedagogickým personálem v mateřské škole je zakázáno. Pokud dítě musí v době pobytu v mateřské škole dostat lék, bude mu podán až po pokynu ředitelství školy na základě dohody se zákonným zástupcem, který předloží potvrzení lékaře o jeho nutnosti podání.
 • potvrzení od lékaře není požadováno pouze v případě podání léku na nevolnost, který bezprostředně souvisí s cestováním dopravním prostředkem. 

 

7.3.      Zdravotní stav

 

 • pedagogický pracovník může požadovat doložení zdravotní způsobilosti dítěte, formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře, má-li při přebírání dítěte pocit, že není zdravé.
 • pedagogický pracovník má právo požadovat potvrzení od ošetřujícího lékaře dítěte
  o jeho způsobilosti na účasti ve vzdělávání po prodělané infekční nemoci, popřípadě potvrzení o bezinfekčnosti podepsané zákonným zástupcem.
 • pokud se dítěti stane úraz mimo mateřskou školu (zlomená ruka, sešitá rána apod.) bude k docházce do mateřské školy přijato pouze s vyjádřením lékaře
  a pouze v případě, že bude schopno samostatné sebeobsluhy bez zvýšených nároků na jeho péči, která škola z hlediska počtu personálu nemůže zabezpečit. Posouzení náročnosti péče a zároveň tak zajištění jeho bezpečnosti je plně v kompetenci ředitelky školy.

 

7.4.      Bezpečnost dětí

 

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících. Škola podle školního vzdělávacího       programu, zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu
pro           předškolní vzdělávání, seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo vytváření základů klíčových kompetencí vztahujících         se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Ve školním vzdělávacím   programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy
ke zdravému        životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné,    duševní a sociální pohody

 

 • dítě v mateřské škole potřebuje: přezůvky-pevnou bezpečnou obuv, kapesník,             vhodné oblečení do třídy, sportovní oblečení pro pobyt venku, pyžamo,   náhradní   oděv pro nepředvídané příhody a pláštěnku
 • rozhodnutí o donášení vlastních hraček do mateřské školy je plně      v kompetenci pedagogických pracovníků. Do MŠ se smí donášet pouze       hračky,
  které mají řádný atest a jsou určeny pro tu danou věkovou kategorii
 • za bezpečnost dětí v mateřské škole odpovídají po celou dobu práce s dětmi     pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dětí od jejich zástupce    
  nebo jím pověřené osoby až do doby jejich předání dítěte nebo jím pověřené osobě na jakémkoliv místě budovy, či zahrady školy.
  • pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy
   za bezpečnost nejvýše:

            -           dvaceti dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších tří let

            -           dvanácti dětí v případě, že jsou mezi nimi 2 mladší děti tří let

 

                        Ředitelka školy určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (sáňkování, výlety do přírody a za poznáním apod.) další zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující bezpečnost dětí (nejčastěji p. uklízečka
a školnice, osoba zletilá, plně způsobilá k právním úkonům a je v pracovněprávním vztahu
ke škole.) Učitelka je povinna oznámit realizaci této specifické činnosti
a požádat ředitelku nebo zástupkyni o zajištění dozoru s ohledem na bezpečnost dětí.

 

 • úrazem dítěte je úraz, který se stal dětem při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy dětí v MŠ, na vycházkách, výletech, apod. V případě úrazu, pedagog zajistí poskytnutí první pomoci a bezodkladně informuje zákonného zástupce. Ostatní se řídí Směrnicí pro evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, která vychází z platné legislativy. Úrazem není školní úraz, který se dětem stane na cestě do mateřské školy a zpět.
 • od okamžiku předání dítěte zákonnému zástupci a taktéž do okamžiku předání učitelce musí být pod stálým dohledem zákonného zástupce.
 • dítě za doprovodu zákonného zástupce nesmí použít herní zahradní prvky
  bez předchozí vizuální kontroly pověřenou osobou a zároveň před řádným poučením .
 • ve všech prostorách mateřské školy včetně zahrady platí přísný zákaz kouření, zákaz vstupu či vodění jakýchkoliv zvířat a zákaz jízdy na kolech či jiných přesunovadlech.
 • děti v naší mateřské škole jsou pojištěny. V případě úrazu dítěte jsou rodiče bezprostředně informováni. Následně dle závažnosti úrazu je postupováno
  dle platné legislativy a zákonný zástupce je seznámen se svými možnostmi
 • škola má vstupní bezpečnostní systém (vstup pro rodiče docházejících dětí prostřednictvím čipů) a pokud kdokoliv cizí přijde do mateřské školy, musí použít zvonku a vyčkat příchodu personálu
 • realizace mimoškolních aktivit se řídí místním provozním bezpečnostním pokynem.  Zákonní zástupci jsou povinni respektovat požadavky stanovené
  ke konkrétní aktivitě, které jsou vždy zveřejněny na informačních nástěnkách v příslušných šatnách
 • v případě organizace výletu s použitím dopravního prostředku, musí dát zákonný zástupce písemný souhlas s účastí svého dítěte. Zároveň je taktéž uveřejněn
  na informační tabuli v dané třídě bezpečnostní pokyn k organizování daného výletu, se kterým je povinen zákonný zástupce se taktéž seznámit

 

 

8.         Ochrana před sociálně patologickými jevy
       a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou
  a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu
 • v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů
  mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je
  i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi
  a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

9.         Zacházení s majetkem mateřské školy

 • po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami
  a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek školy. Zároveň jsou vedeny ke spolupodílení na péči o zpříjemnění interiéru školy.
 • zaměstnanci i zákonní zástupci odkládají osobní věci zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená.
 • při pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Zákonní zástupci dítěte nedovolí dětem svévolně poškozovat či ničit majetek školy. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy je vyžadována úhrada od zákonných zástupců dítěte, které poškození způsobilo.
 • do mateřské školy děti nosí pouze věci potřebné ke vzdělávacím činnostem,
  o kterých jsou rodiče informováni.

 

10.       Organizace dne v mateřské škole

                       Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu, který je natolik flexibilní, že si jej upravují pedagogičtí pracovníci ve třídách dle momentální potřeby nebo aktuálních změn.  

RANNÍ BLOK

ČINNOSTÍ

 

6:00 – 8:15

scházení dětí, ranní hry

 

didakticky cílené činnosti skupinové a individuální

 

individuální péče o děti se speciálními potřebami

 

jazykové chvilky

 

smyslové hry

 

ranní pohybové, hudebně pohybové a relaxační aktivity, třídní rituály

8:15 – 8:45

hygiena, příprava na stolování, svačina

8: 00 - 12:00

povinné předškolní vzdělávání

DOPOLEDNÍ

BLOK

ČINNOSTÍ

8:45 – 11:15

společné řízené i skupinové činnosti, spontánní a didakticky zacílené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí prováděné podle RVP PV a v souladu se školním a třídním vzdělávacím programem, individuální péče o děti se speciálními potřebami

pobyt venku 

  

11:15 – 13:15

hygiena, příprava na stolování, oběd, hygiena

 

 

12:15 – 13:45

 

13:45 – 14:15            

ODPOLEDNÍ

BLOK 

ČINNOSTÍ

poslech čtených i reprodukovaných pohádek, DVD pohádky, odpočinek či spánek dle potřeb dětí, relaxace, klidové činnosti

hygiena, příprava na stolování, odpolední svačina

 

odpolední zájmové hry a činnosti dětí, didakticky cílené činnosti, pobyt venku dle počasí, postupné rozcházení dětí domů    

 

 

 14:15– 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený s dostatkem prostoru
pro spontánní hru.

Stanovený základní denní režim může být pozměněn, a to  i v případě,
že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu -  výlety, divadelní a filmová představení pro děti, slavnosti a podobné akce.

11.       Hodnocení výsledků vzdělávání

Evaluační systém je jednou z kapitol školního vzdělávacího programu.

12.       Závěrečná ustanovení

Tento školní řád je v souladu s těmito dokumenty:

Listina základních práv a svobod

Úmluva o právech dítěte

Zákon 561/2004 Sb. školský zákon

Vyhláška č.14/2005 Sb. předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 27/2004 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných

Vyhláška 107/2005 Sb. o školním stravování

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících

Zákon 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zákon 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů

Zákoník práce

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – rodinné právo §775-975

                        v platném znění výše uvedených dokumentů.

 

12.1.   Další informace

            Další informace o činnosti mateřské školy jsou aktualizovány na portálu             www.mssobeslav.cz

            Adresa mateřské školy: Nerudova 711, Soběslav

 

            Telefonní číslo mateřské školy: 381524687

            E-mail mateřské školy: ms.nerudova@email.cz

 

  12.2.   Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem.

 

 • zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem Školního řádu

 

 • s tímto Školním řádem budou všichni zákonní zástupci seznámeni na společné zahajovací schůzce. Zveřejněn bude na informační tabuli ve vstupní chodbě mateřské školy, v šatnách tříd a  zároveň  na webových stránkách školy. Zákonný zástupce je povinen se prokazatelným způsobem (podpis) seznámit se školním řádem ( a jeho případnými dodatky) mateřské školy na třídní schůzce rodičů před zahájením každého školního roku, při pozdějším nástupu do mateřské školy nejpozději do 14 dnů od doby nástupu dítěte

 

12.3. Datem účinnosti tohoto Školního řádu pozbývá platnost Školní řád ze    dne 28.8.2017 včetně jeho dodatků. Tento Školní řád nabývá platnosti dne 16.9.2020 a účinnosti dne 21.9.2020.

                                                                                 

 V Soběslavi 16.9.2020

 

                                                                                               Bc. Eva Kuklová

                                                                                       ředitelka mateřské školy

 

 

Zásady pro chování v mimořádných situacích (nebezpečná osoba v budově, hrozba nebezpečí zvenčí, nebo nebezpečí uvnitř - požár, povodeň, vyhrožování útokem, atd.) pro všechny účastníky předškolního vzdělávání:

 · Jste-li svědkem mimořádné události, předejte informaci bezodkladně vedení školy (ředitelka, zástupkyně ředitelky) a na telefonní čísla: 150, 155, 158, 156, 112

 · Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potem majetek

· Nepodceňujte riziko vzniklé situace, dodržujte doporučené pokyny

 · Řiďte se pokyny vedení školy, dalších pracovníků školy, záchranných sil, Policie ČR,

 · Nešiřte poplašné nebo neověřené zprávy

 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou součástí jedné z kapitol Školního vzdělávacího programu školy a dále specifikována v Třídních vzdělávacích programech. Hodnocení výsledků vzdělávání je výsledkem evaluačních činností pedagogů. Výstupem těchto činností je portfolio každého dítěte, které je záznamem jednotlivých vzdělávacích pokroků ve vývoji dítěte po dobu docházky dítěte do mateřské školy. Rodič má právo, po předběžné dohodě s pedagogem, do portfolia dítěte nahlédnout.

 

 

 

Zpět na hlavní výpis

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Informace pro zákonné zástupce dětí

clanek
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ  Mateřská škola zahájí ve školním roce ...

Prázdninový provoz

clanek
Prázdninový provoz v mateřské školeDle §3 odst.1 vyhl...

Znovuotevření mateřské školy

clanek
Mateřská škola Soběslav, Nerudova 711 bude znovuotevřena v 
Domů Mateřská škola Soběslav
 https://www.facebook.com/Mate%C5%99sk%C3%A1-%C5%A1kola-Nerudova-320203178850345/

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign